Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viainspirations inspirations
laddersong
3217 7af0
laddersong
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viatoniewszystko toniewszystko
laddersong
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viatoniewszystko toniewszystko

May 04 2017

laddersong
7706 636b 500
4951 13fd

­

laddersong
5756 71db 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
laddersong
laddersong
9928 69c1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
laddersong
0125 1bc7 500
laddersong
laddersong
laddersong
9027 195a
Reposted fromspring-flow spring-flow viahairstyles hairstyles
laddersong
3968 230f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
8774 c1eb
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund
laddersong
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaitmakesmecalm itmakesmecalm
laddersong
laddersong
9928 69c1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula viasoupless soupless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl